UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

Zawarta w dniu ....... w pomiędzy:
 
EcoFarm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Papieska 5, NIP: 734-35-16-988, REGON: 122672682, nr KRS: 0000434789 reprezentowaną przy zawarciu niniejszej umowy przez Prezes Zarządu ........ , zwaną dalej Dystrybutorem,
 
a ............................................................................... z siedzibą w .................................. , przy ul. ............
 
...............................................................................................................................................................
 
reprezentowaną przez:
 
1. ..................................................................
 
2. ..................................................................
 
NIP ........................................., REGON .............................., KRS .............................................
 
albo: Panem/Panią ................................................................................................, prowadzącym działalność
 
gospodarczą pod nazwą .............................................................., w .......................................................,
 
ul..........................................................................................................................................................
 
NIP ............................................., REGON ...................................................
 
zwaną/nym dalej Odbiorcą.

 
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
 
1. Przedmiotem umowy jest współpraca handlowa pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą określająca ogólne warunki sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów z aktualnej oferty handlowej Dystrybutora, która dostępna jest na stronie https://www.taoasis.pl.
 
2. Ofertę sprzedaży hurtowej Dystrybutor kieruje wyłącznie do placówek sprzedaży detalicznej działających jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: aptek, zielarni, sklepów ekologicznych, drogerii oraz do podmiotów działających w sektorze gastronomicznym: restauracji, klubów i hoteli.
 
§ 2. ZAMÓWIENIA
 
1. Dystrybutor dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność produktu znajdującego się w ofercie handlowej dostępnej na stronie https://www.taoasis.pl. Podstawą do dokonania zakupu produktu u Dystrybutora jest złożenie zamówienia przez Odbiorcę. Zamówienie może być dokonane za pośrednictwem internetowego systemu znajdującego się pod w/w adresem.
 
2. Umowa sprzedaży zamówionego przez Odbiorcę produktu zostaje zawarta z chwila wystawienia faktury przez Dystrybutora.
 
3. Dystrybutor potwierdza Odbiorcy termin dostawy. Dystrybutor dołoży wszelkich starań celem zapewnienia terminowej realizacji zamówienia.
 
4. Sprzedaż w systemie https://www.taoasis.pl jest realizowana na zasadach określonych w Regulaminie użytkownika systemu www.taoasis.pl umieszczonego na stronach internetowych dystrybutora.
 
§ 3. ZOBOWIĄZANIA ODBIORCY
 
1. Odbiorca zobowiązuje się do:
 
a) Odbioru zamówionego towaru i terminowej zapłaty za zakupiony towar na zasadach określonych w Regulaminie hurtowni online www.taoasis.pl.
 
b) Przekazywania Dystrybutorowi sugestii mogących usprawnić współprace handlową między stronami niniejszej umowy.
 
 
§ 4. DOSTAWA TOWARU
 
1. Dystrybutor wysyła towar na adres wysyłkowy zadeklarowany przez Odbiorcę w informacji o Odbiorcy stanowiącej integralna część niniejszej umowy. Wysłanie towaru na inny niż zadeklarowany przez Odbiorcę wskazany adres wymaga złożenia pisemnej dyspozycji przez osoby upoważnione do działania w imieniu Odbiorcy.
 
2. Odbiorca lub osoba przez niego upoważniona ponosi pełna odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności dostawy z dołączoną fakturą i zamówieniem w chwili odbioru produktów. Pokwitowanie odbioru towaru oznacza jego odbiór bez zastrzeżeń. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułów braków lub uszkodzenia przesyłki oraz niezgodności faktury z zamówieniem jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego lub odmowa przyjęcia dostawy oraz bezzwłoczne pisemne powiadomienie Dystrybutora.

 
§ 5. CENY
 
1. Wszystkie ceny podawane przez Dystrybutora są cenami hurtowymi i wyrażone są w polskiej walucie. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku przeceny towarów przez Producenta lub zmiany kursu euro. Koszt transportu zamówionych towarów ponosi Dystrybutor.
 
2. Do cen jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie z chwila złożenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na przyjęte do realizacji zamówienia, co oznacza, że powinny być one wykonane i rozliczone na zasadach określonych w niniejszej umowie. Nie dotyczy to przypadku, kiedy rozwiązanie umowy zostaje dokonane przez Dystrybutora z powodu naruszenia umowy przez Odbiorcę. W takim przypadku z chwila złożenia oświadczenia o rozwiązaniu wygasa obowiązek Dystrybutora wykonania dostaw przyjętych do realizacji .
 
2. Ofertę sprzedaży hurtowej Dystrybutor kieruje wyłącznie do placówek zajmujących się sprzedażą detaliczną i działających jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dalsza odsprzedaż towarów zakupionych przez Odbiorcę u Dystrybutora może odbywać się jedynie na zasadach sprzedaży detalicznej i tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
4. W zakresie nie uregulowanym umowa maja zastosowanie postanowienia zawarte w aktualnym katalogu cenowym zamieszczonym na stronie internetowej Dystrybutora.
 
5. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygniecie sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Dystrybutora.
 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie zapisy Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Dystrybutora https://www.taoasis.pl.
 

                ODBIORCA:                                                                                                                                                    DYSTRYBUTOR:
   


 
 KWESTIONARIUSZ Odbiorcy do umowy
 
Uprzejmie prosimy o załączenie kopii aktualnego (zgodność z oryginałem potwierdzona nie dawniej niż 3 miesiące wstecz) wyciągu z rejestru handlowego lub KRS'u (lub kopie rejestracji działalności gospodarczej), kopie nadania nr NIP, dokładne wypełnienie formularza.

 
Nazwa firmy:
 
Siedziba (adres):
 
NIP:
 
reprezentowana przez:
 
1. ..........................................................................
 
2. ...........................................................................
 
Adres korespondencyjny:
 
(kod pocztowy, miasto, ulica)
 
Osoby uprawnione do składania zamówień - kontakty:
 
imię, nazwisko, funkcja: .............................................................................
 
telefon: .............................................................................
 
email: .............................................................................
 
imię, nazwisko, funkcja: .............................................................................
 
telefon: .............................................................................
 
email: .............................................................................
 
Osoby uprawnione do odbioru towaru - kontakty:
 
imię, nazwisko, funkcja: .............................................................................
 
telefon: .............................................................................
 
email: .............................................................................
 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w UMOWIE oraz że powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym. Jako płatnik VAT upoważniam Dystrybutora do wystawiania faktur bez składania podpisu Odbiorcy.

Stwierdzam to własnoręcznym podpisem:
 ...................................................................................................
imię, nazwisko i funkcja osoby uprawnionej (ew. pieczęć stanowiskowa)
 ..................................................................................................
data, pieczęć i podpis