Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży przez EcoFarm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu produktów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej dostępnej na stronie https://www.taoasis.pl.
 
Warunkiem złożenia zamówienia na produkty znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej dostępnej na stronie https://www.taoasis.pl i rozpoczęcia współpracy z EcoFarm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu jest zawarcie ramowej umowy o współpracy handlowej w formie pisemnej, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu:

Umowa Ramowa - załącznik do regulaminu
 
Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 
 

REGULAMIN

 
1. Właścicielem hurtowni online pod adresem https://www.taoasis.pl (dalej: Hurtownia lub Hurtownia online) jest:
 
EcoFarm Polska Sp. z o.o.
ul. Papieska 5 f
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-35-16-988, REGON: 122672682,
nr KRS: 0000434789
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 53 1090 2590 0000 0001 4654 6837
 
 
 
- zwana dalej „Sprzedającym”.
 
2. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która nabywa towary w Hurtowni w ramach tej działalności, zwana dalej „Klientem”.
 
3. Ofertę sprzedaży hurtowej Sprzedający kieruje wyłącznie do placówek sprzedaży detalicznej prowadzących działalność (w tym sprzedaż produktów) jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, m.in.: aptek, zielarni, sklepów ekologicznych, drogerii oraz do podmiotów działających w sektorze gastronomicznym: restauracji, klubów i hoteli.
 
4. Hurtownia online dostępna jest wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych i potwierdzonych w drodze rejestracji w serwisie pod adresem https://www.taoasis.pl.
 
5. Login i hasło dostępu do Hurtowni online przeznaczone jest wyłącznie dla podmiotu gospodarczego, który je otrzymał w drodze rejestracji. Przekazywanie loginu i hasła do Hurtowni online podmiotom trzecim jest zabronione.
 
6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 
7. Do składania zamówień upoważnieni są jedynie Klienci, którzy są podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi w systemie Sprzedającego. Klient ponosi pełną odpowiedzialność związaną z jego nieuprawnionym użyciem loginu i hasła.
 
8. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta mailowo niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Ramowa umowa o współpracy handlowej zostanie załączona do pierwszego zamówienia. Odesłanie egzemplarza umowy podpisanego przez Klienta warunkuje realizację kolejnych zamówień.
 
9. Realizacja zamówień następuje w terminie 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. W przypadku zamówień składających się z wielu produktów lub w przypadku braku produktów w magazynie - w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym.
 
10. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej w wysokości wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 
11. W przypadku pytań dotyczących realizacji danego zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedającym pod adresem: kontakt@taoasis.pl.
 

12. Minimum logistyczne dla pojedynczego zamówienia wynosi 500 złotych netto. Minimalna wartość dla pojedynczego zamówienia wynosi 250 złotych netto. 

 
13. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Sprzedającego przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 
14. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.
 
15. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów towarów zakupionych przez Klienta z powodu zakończenia terminu przydatności.
 
16. Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Pokwitowanie odbioru towaru oznacza jego odbiór bez zastrzeżeń.
 

17. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są cenami hurtowymi i wyrażone są w polskiej walucie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku przeceny towarów przez Producenta lub zmiany kursu euro. Koszt transportu zamówionych towarów ponosi Sprzedający po przekroczeniu minimum logistycznego przez Klienta dla pojedynczego zamówienia (pkt 12).

 
18.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). Klient, w tym będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 
19. Zapłata za zamówione towary odbywa się na zasadzie przedpłaty - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego lub za pobraniem.
 
20. Faktury z odroczonym terminem płatności za dokonane zamówienia mogą być wystawione po uprzednim uzgodnieniu między Klientem, a Sprzedającym, z terminem określonym indywidualnie dla każdego Klienta.
 
21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji nieuregulowania w terminie przez Klienta płatności za zamówiony towar lub innych należności wobec Sprzedającego.
 
22. Składając zamówienie na zakup towarów w Hurtowni online pod adresem https://www.taoasis.pl Klient składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w niniejszym regulaminie.
 
23. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 
24. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://www.taoasis.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 
25. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.taoasis.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedającego.